Chorvatsko kemp Marina  17. - 21.5. 2017
   
       
                 
           
                 
 
 
 
 
   (c) Radek Bohuňovský 2017